My Portfolio Performance

2021 | eToro Portfolio

Performance 2020

Yearly Total Profits

EToro Copiers

Do You Want to Know More?

Click in the icons and get to know my Portfolio, the latest articles and visit my Etoro profile